مالیات در کشور ترکیه ،نکات تکمیلی مالیات در این کشور!

مالیات در کشور ترکیه مانند هر کشوری پرداخت می شود و مبلغ مالیات در ترکیه نسبت به ایران بیشتر است به طوری که اقتصاد کشور به آن وابسته است. همانطور که گفته ایم مالیات ترکیه بخض عمده اقتصاد این کشور را در بر می گیرد و انواع مالیات عبارت است از: مالیت بر دارایی، مالیت بر […]

کد مالیاتی ترکیه ،کد حیاتی در این کشور چیست؟!

برای انجام کارهای اداری خود مانند خرید خانه یا اتومبیل در کشور ترکیه نیاز به کد مالیاتی ترکیه دارید در اصل بدون این کد شما اجازه انجام این کارها را ندارید.