ویزای تحقیق در ترکیه ،محققان چگونه به این کشور سفر میکنند؟!

امروزه سفر و مهاجرت به کشور ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرده و این محبوبیت در بین ایرانی ها بیشتر است، زیرا که این دو کشور از نظر دینی و فرهنگی به هم نزدیک اند و از نظر فاصله هم مسافت زیادی ندارند. در گذشته درباره ویزا و مهاجرت به ترکیه بحث کرده ایم، اکنون به […]