اقامت ترکیه یا گرجستان ،کدام کشور برای زندگی مناسب تر است؟!

شرایط اقتصادی نا به سامان، وضعیت رو به پسرفت در کار و زندگی و نیز نگرانی از آینده همگی سبب شده است بسیاری از ایرانیان به فکر مهاجرت و یا اخذ اقامت کشوری در جایگاه بهتر از حیث اقتصادی و اجتماعی بیفتند. با وجود سخت گیری های روزافزون برای اعطا اقامت به خارجیان از سوی […]

مهاجرت به ترکیه یا گرجستان ،کدام کشور بهتر است؟!

اکثر ایرانی هایی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند معمولا بین ترکیه و گرجستان شک می کنند شما با خواندن مهاجرت به ترکیه یا گرجستان این شک را برطرف کنید.