خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه ،قانونی برای اتباع خارجی!

قانونی در کشور ترکیه وجود دارد که فقط اتباع خارجی را در بر می گیرد این قانون، قانون خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه نام دارد که در ادامه به آن می پردازیم.