کد مالیاتی ترکیه ،کد حیاتی در این کشور چیست؟!

برای انجام کارهای اداری خود مانند خرید خانه یا اتومبیل در کشور ترکیه نیاز به کد مالیاتی ترکیه دارید در اصل بدون این کد شما اجازه انجام این کارها را ندارید.

خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه ،قانونی برای اتباع خارجی!

قانونی در کشور ترکیه وجود دارد که فقط اتباع خارجی را در بر می گیرد این قانون، قانون خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه نام دارد که در ادامه به آن می پردازیم.