شرایط خرید خودرو بدون مالیات در ترکیه ،قانونی برای مهاجران!

شرایط خرید خودرو بدون مالیات در ترکیه فقط مخصوص اتباع خارجی در این کشور و به نوعی به نفع آنان است،در ادامه مطلب در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

بیمه خودرو در کشور ترکیه ،برای مهاجرت و حتی سفر بدانید!

برای مهاجرت به ترکیه و سفر های زمینی به این کشور برای پیش بینی حوادث و آمادگی در برابر آن ها باید اطلاعاتی در مورد بیمه خودرو در کشور ترکیه داشته باشید.