مجوز کار برای مهندس خارجی در ترکیه ،اشتغال مهندسین در این کشور!

اگر به عنوان یک مهندس قصد درآمد زایی در کشور ترکیه را دارید مطلب مجوز کار برای مهندس خارجی در ترکیه را هرگز از دست ندهید.

اجاره دفتر کار در ترکیه ،چگونگی ثبت شرکت در این کشور!

اگر قصد دارید در این کشور سرمایه گذاری کنید و یا شرکتی ثبت کنید این مطلب را که درباره اجاره دفتر کار در ترکیه است را از دست ندهید.