تماس با ما

زمانیکه با ما تماس میگیرید به یاد د اشته باشید که موضوع مورد نظر را مظرح کنید. به عنوان مثال اگر شما به دنبال تبلیغ در وب سایت ما هستید. در قسمت موضوع کلمه تبلیغات را بنویسید. یا اگر سوالی در مورد خدمات ما دارید در قسمت موضوع کلمه خدمات را بنویسید.